ARIA ACU-250

ARIA ACU-250尖沙咀 九龍區旗艦店
九龍尖沙咀
金馬倫里1-9號
(852) 2762 6900

灣仔 港島區旗艦店
香港灣仔告士打道
144-149號城市大廈
(852) 2519 0238

沙田 新界區旗艦店
沙田HomeSquare 3樓, 303舖
(852) 2602 3829

概覽

詳情

產品規格

  • 琴身: 實心桃心花木
  • 琴背和琴側:  實心桃心花木
  • 琴頸: 桃心花木
  • 指板: 玫瑰木
  • 琴衍: 18
  • 音階長度: Standard Concert  
  • 琴橋:  玫瑰木
  • 漆面: 桃心花木