Gretsch G9521

民謠結他/電木結他
Gretsch G9521 STYLE 2 TRIPLE-0 “AUDITORIUM” ACOUSTIC GUITAR, APPALACHIA CLOUDBURST尖沙咀 九龍區旗艦店
九龍尖沙咀
金馬倫里1-9號
(852) 2762 6900

灣仔 港島區旗艦店
香港灣仔告士打道
144-149號城市大廈
(852) 2519 0238

沙田 新界區旗艦店
沙田HomeSquare 3樓, 303舖
(852) 2602 3829

概覽

詳情

產品規格

 • 琴身漆面: 光面
 • 琴面材料: 層壓桃花心木
 • 琴面: 實心雪松木
 • 琴頸材料: 桃花心木
 • 音階長度: 24.875"
 • 指板半徑: 12.6" 
 • 指板材料: 玫瑰木
 • 琴衍:19
 • 上弦枕寬度: 1.73"
 • 琴橋: 玫瑰木
 • 顏色: Appalachia Cloudburst