Zildjian 18" K CUSTOM SPECIAL DRY TRASH CHINA CYMBAL


尖沙咀 九龍區旗艦店
九龍尖沙咀
金馬倫里1-9號
(852) 2762 6900

灣仔 港島區旗艦店
香港灣仔告士打道
144-149號城市大廈
(852) 2519 0238

沙田 新界區旗艦店
沙田HomeSquare 3樓, 303舖
(852) 2602 3829

概覽

詳情

K Custom

  • SKU:K1420
  • 自然漆面
  • 高音
  • 尺寸:18“
  • 短期維持
  • 鈸類型: Special Effects
  • 一般音量
  • 薄重量
  • 技能等級:高級,中級,專業